ENGLISH

admin gửi vào T3, 10/17/2017 - 16:44
  - *Mẫu M6*: Bản cam kết tham gia xây dựng Nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về An ninh trật tự” năm học: 2017- 2018 [1] - *Mẫu M7*: Bản cam kết xây dựng Lớp học “An toàn về An ninh trật tự” năm học: 2017- 2018 [2] [1] http://qnu.edu.vn/sites/default/files/filedoc/M%E1%BA%ABu%20M%206%20%28su%20dung%20cho%20cac%20don%20vi%29.docx [2] http://qnu.edu.vn/sites/default/files/filedoc/M%E1%BA%ABu%20M%207%20%28su%20dung%20cho%20cac%20lop%20sinh%20vien%29.docx
admin gửi vào T5, 05/25/2017 - 15:52
  - Quy định về công tác thi đua, khen thưởng Trường Đại học Quy Nhơn [1] - Các biểu mẫu hướng dẫn về thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017 [2] - Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ GD-ĐT [3] [1] http://phcth.qnu.edu.vn/content/quy-%C4%91%E1%BB%8Bnh-v%E1%BB%81-c%C3%B4ng-t%C3%A1c-thi-%C4%91ua-khen-th%C6%B0%E1%BB%9Fng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-quy-nh%C6%A1n [2] http://phcth.qnu.edu.vn/content/c%C3%A1c-bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-v%E1%BB%81-thi-%C4%91ua-khen-th%C6%B0%E1%BB%9Fng-n%C4%83m-h%E1%BB%8Dc-2016-2017# [3] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-35-2015-TT-BGDDT-huong-dan-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-nganh-giao-duc-300692.aspx
admin gửi vào T5, 05/25/2017 - 09:26
Các biểu mẫu hướng dẫn về thi đua, khen thưởng Download tại đây [1] [1] http://phcth.qnu.edu.vn/sites/default/files/pdf/BIEU%20MAU%20PL2.rar