ENGLISH

admin gửi vào T2, 12/26/2016 - 16:27
  *Các biểu mẫu Ban hành kèm theo Quy định về công tác thi đua, khen thưởng Trường Đại học Quy Nhơn* Download tại đây [1] [1] http://phcth.qnu.edu.vn/sites/default/files/pdf/BIEU%20MAU%20THI%20DUA%20KHEN%20THUONG.rar
admin gửi vào T6, 09/16/2016 - 10:09
    1. *Mẫu Biên bản họp giới thiệu và bỏ phiếu tín nhiệm danh hiệu NGND, NGƯT [1]* [1] http://www.qnu.edu.vn/sites/default/files/filedoc/MAU%20BIEN%20BAN%20HOP%20GIOI%20THIEU.docx