ENGLISH

Thi đua khen thưởng

admin gửi vào T2, 12/26/2016 - 16:27
  *Các biểu mẫu Ban hành kèm theo Quy định về công tác thi đua, khen thưởng Trường Đại học Quy Nhơn* Download tại đây [1] [1] http://phcth.qnu.edu.vn/sites/default/files/pdf/BIEU%20MAU%20THI%20DUA%20KHEN%20THUONG.rar
admin gửi vào T6, 09/16/2016 - 10:09
    1. *Mẫu Biên bản họp giới thiệu và bỏ phiếu tín nhiệm danh hiệu NGND, NGƯT [1]* [1] http://www.qnu.edu.vn/sites/default/files/filedoc/MAU%20BIEN%20BAN%20HOP%20GIOI%20THIEU.docx
admin gửi vào T7, 06/04/2016 - 09:26
Các biểu mẫu hướng dẫn về thi đua, khen thưởng năm học 2015-2016 Download tại đây [1] [1] http://phcth.qnu.edu.vn/sites/default/files/pdf/PHU%20LUC%202.rar
admin gửi vào T2, 05/16/2016 - 01:58
  Thông báo về hướng dẫn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2016